Meløy kommune ligger ved kysten midt i Nordland. Kommunen har mange aktive og livskraftige bygder, en rekke tettsteder og flere bebodde øyer.

Kystriksveien (RV17), av mange omtalt som en av Norges vakreste veistrekninger, går gjennom Meløy. Meløy har et variert næringsliv med industri, landbruk, fiske, fiskeoppdrett, kraftproduksjon og servicenæringer som viktige elementer.Ute ved havet ligger fiskeværene Bolga, Støtt og Åmøyhamn, og her dominerer vanlig kystfiske. Foruten mange kystfartøyer består fiskeflåten også av flere større fartøyer, bl.a. trålere, som driver helårsfiske i fjernere farvann. Ved Halsa og Bolga finnes to av landsdelens største fiskeoppdrettsanlegg, og også andre steder i Meløy finnes store anlegg.Jordbruket har den senere tid vært i ekspansjon, selv om en rekke mindre bruk er lagt ned. Melkeproduksjon er viktigst, men også kjøttproduksjon (storfe og sau) og eggproduksjon har en viss betydning. Skogbruket har liten betydning, men næringen er under oppbygging og skal på sikt gi mange arbeidsplasser lokalt.Engenbreen, en vestlig utløper av Svartisen, er kommunens største turistattraksjon. Ved århundreskiftet gikk breen nesten helt ned til Holandsfjorden, i dag ligger brefronten noen km lenger inn. Ved brefronten ligger Svartisen turistsenter. Fra Glomfjord går stolheis opp til 520 m.o.h; et ypperlig utgangspunkt for fjellturer og brevandringer. Fra Fykanvatnet går gondolbane til fjells. Det finnes også helleristningsfelt ved Fykanvatnet og nordøst på Åmøya, trolig 4000-5000 gamle. Ved Dalen, like nord for Reipå, ligger en gravhaug med en 3,6 m høy bautastein, «Pila», fra vikingtiden eller kanskje eldre. Like ved ligger Meløy Bygdemuseum. På Ørnes ligger Ørnes gamle handelssted, trolig fra 1780-årene, med tre fredete bygninger.Industristedet Glomfjord er Meløys prosjekt i "Fotefar mot nord". Fykan kraftstasjon står som et velholdt monument over utnyttelsen av fossekraften rett etter århundreskiftet. En kultursti viser veien fram mot et moderne industrisamfunn.

Meløy kommune

Meløy kommune

Fakta
Areal (km2): 871

Antall innbyggere: 6.582

Kommunesenter: Ørnes

Viktige næringer: Offentlig og privat tjenesteyting

Se kommunens nettside
Wikipedia